Regulamin Rekrutacji 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 „CZARODZIEJSKA KRAINA” W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.).

2.      Statut Przedszkola nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie.

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

§1

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

a) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,

b) ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny,

c) przyjmowanie wniosków zgłoszeń dzieci do przedszkola,

d) analizę przyjętych wniosków,

e) pracę komisji rekrutacyjnej,

f) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.

2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§2

1.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Dębno

2.      W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola do najmłodszej grupy przedszkolnej może również przyjąć dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.

3.      Do oddziału żłobkowego przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą 2 rok życia.

4.      W szczególnych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny.

§3

1.    Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku w terminie od 1 do 31 marca, chyba że organ prowadzący postanowi inaczej.

2.    Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych wniosków zgłoszeń dziecka do przedszkola.

§4

1.      W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

L.p.

Kryteria¹)

Punkty

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

100

2.

Niepełnosprawność kandydata

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100

¹ Kryteria zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

-       Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

-       Niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata – potwierdzeniem jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez  Zespół do Spraw Orzekania d.s. Niepełnosprawności

-       Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

-       Objęcie kandydata pieczą zastępczą – objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryteria¹)

Punkty

1.

Obydwoje rodzice (opiekunowie prawni)kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne

100

2.

Rodzeństwo dziecka, które uczęszcza już do przedszkola lub oddziału żłobkowego

90

3.

Co najmniej dwoje kandydatów z rodziny jest po raz pierwszy zgłoszone do przedszkola

80

4.

Co najmniej jeden z rodziców kandydata pracuje

70

¹)Kryteria obowiązujące przy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębno

III. Dokumenty dotyczące rekrutacji

§5

1. Dokumenty składane przez rodziców/ prawnych opiekunów do przedszkola to:

a) wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1  do Regulaminu)

b) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych kryteriów

b) deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 „Czarodziejska Kraina” (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2  do Regulaminu)

2. Wynikami przeprowadzonej rekrutacji są:

a) listy dzieci przyjętych do przedszkola wg oddziałów z zaznaczeniem rocznika,

b) lista dzieci nieprzyjętych z zaznaczeniem rocznika

IV. Zadania dyrektora przedszkola

§6

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji:

a) wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji,

b) wyjaśnienie rodzicom zasad naboru dzieci,

c) wydawanie i przyjmowanie Wniosków zgłoszeń dzieci do przedszkola

d) sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- datę urodzenia dziecka, PESEL,

- miejsce zamieszkania dziecka,

- pracę rodziców, telefony kontaktowe,

- czytelność zapisów we wniosku

2. Sporządzenie wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe, zawierające następujące informacje:

a) imiona i nazwiska dzieci w porządku alfabetycznym,

b) zapoznanie z zasadami rekrutacji do przedszkola,

c) kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na podstawie kompletu przygotowanych dokumentów,

d) wywieszenie listy dzieci przyjętych na posiedzeniu Komisji do wiadomości rodziców w terminie określonym w załączniku nr 3.

V. Tryb odwoławczy

§7

1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów nieprzyjętych do przedszkola mogą w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1 sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.

3. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

VI. Przepisy końcowe

§8

1. Szczegółowy harmonogram naboru do przedszkola na dany rok szkolny stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

2. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są wywieszone do wiadomości rodziców w terminie określonym w załączniku nr 3.

§9

1. Regulamin jest podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na przedszkolnej tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola oraz stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Dębnie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 17 lutego 2014 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 DO  REGULAMINU  REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1

 „CZARODZIEJSKA KRAINA” W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

pieczęć przedszkola

 

I. Wniosek o przyjęcie  dziecka do Przedszkola nr 1

„Czarodziejska Kraina" w Dębnie

 

UWAGA! Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka

 

Proszę o przyjęcie

imiona i nazwisko dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data urodzenia (D-M-R)

miejsce urodzenia

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

do Przedszkola nr 1 „Czarodziejska Kraina”

w Dębnie

 

od dnia

 

 

Jako drugą placówkę dla mojego dziecka wybieram Przedszkole nr 2 w Dębnie

TAK*        NIE * (niepotrzebne skreślić)

 

 

adres zamieszkania dziecka

 

adres zameldowania dziecka

 

 

nazwa i numer oraz adres szkoły podstawowej (rejonowej)

 

 

 

imiona i nazwiska rodziców/opiekunów oraz numery dowodów tożsamości

 

Matka/ opiekunka

 

 

Ojciec/opiekun

 

 

adres zamieszkania rodziców/opiekunów

 

 

telefon domowy

 

telefon komórkowy

 

 

Matki/opiekunki

Ojca/opiekuna

 

 

adres poczty elektronicznej

 

 

 

 

II. Oświadczenie rodziców /opiekunów o zatrudnieniu

 

 

 

 

Matka dziecka pracuje w

nazwa i adres zakładu pracy, numer telefonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w godzinach

 

 

 

 

 

Ojciec dziecka pracuje w

nazwa i adres zakładu pracy, numer telefonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w godzinach

 

III. Oświadczenie rodziców

1.      Warunki lokalowe i sposób pracy przedszkola są mi znane i akceptuję je.

2.      W przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemne upoważnienie dla osób, które poza rodzicami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola.

3.      Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora przedszkola –
w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu – danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie
z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zobowiązuję się do :

1.      przestrzegania postanowień statutu przedszkola

2.       podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach

3.      przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka

miejscowość i data

 

 

podpis ojca

 

podpis matki

 

 

 

 

Do wniosku dołączam (proszę zaznaczyć):

- oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Dębno,

- oświadczenie o rodzinie wielodzietnej,

- oświadczenie o niepełnosprawności,

- oświadczenie o rodzinie zastępczej,

- oświadczenie o zatrudnieniu

IV. Decyzja komisji kwalifikacyjnej

 

Komisja  kwalifikacyjna  na  posiedzeniu  w  dniu  ...........................................  zakwalifikowała/nie zakwalifikowała dziecko/dziecka do Przedszkola nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie  od dnia
……………………………………………………

 

podpisy członków komisji

 

podpis przewodniczącego komisji

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 DO ZAŁĄCZNIKA NR 1  REGULAMINU  REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1

 „CZARODZIEJSKA KRAINA” W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata określonych kryteriów:

OŚWIADCZENIE Nr 1

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………………………………………….………………………………

Pesel………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………………………………………………………….…….................................

Dobrowolnie oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Dębno.

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków.

Dębno, .......................................................................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 

OŚWIADCZENIE Nr 2

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………………………………………….………………………………

Pesel………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………………………………………………………….…….................................

Dobrowolnie oświadczam, że moja rodzina jest rodziną wielodzietną.*

 

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków.

 

Dębno, .......................................................................................................................................

                   (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

* Pod pojęciem rodziny wielodzietnej należy rozumieć członków rodziny, którzy są zameldowani i zamieszkują na terenie Gminy Dębno oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, składające się z co najmniej 3 dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje do ukończenia 26 roku życia i rodziców/ opiekunów prawnych. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się także rodzinę zastępczą zamieszkującą na terenie Gminy Dębno.  

 

OŚWIADCZENIE Nr 3

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………………………………………….………………………………

Pesel……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………………………………………………………….…….................................

Dobrowolnie oświadczam, że wobec mnie, mojego dziecka do 16 roku życia lub osoby powyżej 16 roku życia, którą mam na wychowaniu*……………………………………………………………….……………………………………..

                                          (imię, nazwisko osoby wobec której orzeczono niepełnosprawność)

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków.

 

Dębno, .................................................................................................................................

               (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

 

٭odpowiednie należy podkreślić

Do oświadczenia należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

 

OŚWIADCZENIE Nr 4

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………………………………………….………………………………

Pesel………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………………………………………………….…………….................................

Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ٭

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko i pesel dziecka)

i nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka.

 

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków.

 

Dębno, ............................................................................................................

              (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

٭Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chybaże wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Do oświadczenia należy dołączyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.

 

OŚWIADCZENIE Nr 5

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………………………………………….………………………………..

Pesel…………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………………………………………………………….…….................................

Dobrowolnie oświadczam, że jestem rodziną zastępczą dla dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

                         (imię, nazwisko i pesel dziecka)

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania podanych informacji.

 

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków.

 

Dębno, .......................................................................................................................

                 (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Do oświadczenia należy dołączyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

 

OŚWIADCZENIE Nr 6 (dla jednego rodzica pracującego)

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………………………………………………………………….…………………………..

Pesel………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna

………………………………………………………………………………………….……...............

 

Dobrowolnie oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony na podstawie umowy o pracę/o dzieło/zlecenia ٭

 

na czas od…………………………………………………………………do………......……………………………..............

w……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

                         (nazwa i adres zakładu pracy)

 

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania danych u mojego pracodawcy.

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków.

 

Dębno, ...............................................................................................................

                (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

٭odpowiednie należy podkreślić

 

OŚWIADCZENIE Nr 7 (dla obydwojga rodziców pracujących)

 

Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki

…………………………………………………………………………………………….…………………………..

Pesel………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania matki/prawnej opiekunki

………………………………………………………………………………………….……...............

 

Dobrowolnie oświadczam, że jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę/o dzieło/zlecenia ٭

 

na czas od…………………………………………………………………do………......………………………………………

w………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

                         (nazwa i adres zakładu pracy)

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna

…………………………………………………………………………………………….…………………………..

Pesel………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna

………………………………………………………………………………………….……...............

 

Dobrowolnie oświadczam, że jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę/o dzieło/zlecenia ٭

 

na czas od…………………………………………………………………do………......…………………………….................

w………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………........

                         (nazwa i adres zakładu pracy)

 

Jednocześnie upoważniamy dyrektora przedszkola do zweryfikowania danych u naszych pracodawców.

Świadomi jesteśmy, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków.

 

Dębno, ...............................................................................................................

                (data i czytelny podpis osób składających oświadczenie)

٭odpowiednie należy podkreślić

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 DO  REGULAMINU  REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1

 „CZARODZIEJSKA KRAINA” W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Data przyjęcia deklaracji:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Deklaracja

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie

w roku szkolnym 2014/2015

 

 

1. Dane dziecka:

Imię i nazwisko dziecka

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres zameldowania

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

 

Miejsce pracy

 

 

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

 

 

Miejsce pracy

 

 

 

 

3.      Deklarowany pobyt dziecka w placówce:

 

1)       Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do .....................

 

4.      Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.)

 

tak c            nie c

5.      Deklaracja i oświadczenie

 

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna ……………………………………….. w Przedszkolu nr 1 „Czarodziejska Kraina”

w Dębnie w roku szkolnym 2014/2015.

 

1.      Oświadczam, że 

a)       wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,

b)       niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji,

c)       wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

 

 

Dębno, dnia............................                                   ...........................................................

        (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

6.      Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola

 

              ...........................................................

                    (podpis dyrektora przedszkola)

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 DO  REGULAMINU  REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1

 „CZARODZIEJSKA KRAINA” W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Harmonogram naboru dzieci do przedszkola na dany rok szkolny

1. Od 10 do 21 lutego 2014 r. -  rodzice potwierdzają kontynuację uczęszczania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

2. Od 3 do 31 marca 2014 r. - rodzice składają wnioski dla nowych dzieci

3. 25 kwietnia – ogłoszenie wyników naboru; listy dzieci przyjętych wywieszane są w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 2. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

 

Wyszukiwarka


Artykuły w kategorii

Odwiedza nas: 1 gość
Projekt - Papierolot.com
Przedszkole nr 1 "Czarodziejska Kraina"
ul. Kościuszki 6 74-400 Dębno
tel. 095 760 2332
© 2006 - 2015